سمانه کمالی

126

شرح وظایف:

ثبت و تنظیم کلیه اسناد کارپردازی و خرید کالا و خدمات در سیسستم نظام نوین مالی دانشگاه

رسیدگی به اسناد مالی در واحد و بایگانی مطابق شیوه نامه مالی دانشگاه

ارسال اسناد به ستاد دانشگاه جهت رسیدگی نهایی

پیگیری اسناد واخواهی شده جهت رفع آن ها

ممهور نمودن اسناد رسیدگی و تایید شده به مهر برگ شمار و تاریخ

اسکن کلیه اسناد رسیدگی شده  و سپس ارسال به ستاد بر اساس فرمت اعلام شده

 

شماره تماس: 3151-058

داخلی: 1418
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر