پیمان فیضی

97

شرح وظایف:

-پاسخگوئي به مراجعين و راهنمايي آنان

-پيگيري امور ارجاعي از سوي معاونت و ارايه گزارش لازم

-آماده كردن سوابق  و پرونده هاي مربوط به جلسات و سمينارها

-تهيه گزارش هاي لازم در زمينه  فعاليتهاي  حوزه هاي  معاونت و ارائه به معاونين مربوطه

-رسيدگي به امور مربوط به قراردادها و شركت در جلسات آنان.

 

داخلی:1413
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر