سارا گرشاد

225

شرح وظایف:

-انجام امور مربوط به ارزيابي واحدهاي فناور، انعقاد قراردادهاي استقرار شركت ها/ واحدهاي فناور، گرداوري مستندات شركت ها/هسته هاي فناور جهت بارگزاری در سامانه ارزيابي فناوري

-پيگيري و نظارت بر انجام به موقع تعهدات قيد شده در قرارداد هاي شركت هاي مستقر و غيرمستقر در مركز رشد فناوری سلام

-پیگیری امور مربوط به بانوان معاونت، شرکت در جلسات و اردوهای جهادی امور

 

شماره تماس: 3151-058

داخلی: 1412
فاقد نظر