رسول آروین

217

شرح وظایف:

-برقراري ارتباط با دفاتر ارتباط با صنعت ديگر دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و مبادله تجربيات و اطلاعات لازم

 -برنامه ريزي جهت آشنا نمودن صنايع و دستگاه هاي اجرايي منطقه با توانايي هاي دانشگاه از طريق مراجع تصميم گيري منطقه، گفتگو با صاحبان صنايع و مديران دستگاه هاي اجرايي و يا از طريق برگزاري همايش ها

-دريافت پروژه هاي پيشنهادي صنايع و دستگاه هاي اجرايي و ارايه آن به دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط با موضوع در دانشگاه

-فراهم نمودن امكان ارتباط مجري  طرح تحقيقاتي و يا آموزشي با صنايع و دستگاه هاي اجرايي از طريق مذاكره و صدور معرفي نامه

 

 

شماره داخلی: 1426

 

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر