سمیرا سلیمی

199

شرح وظایف:

-ثبت کلیه فعالیت های مالی تعهد آور در دفاتر روزنامه و کل

-تهیه صورت مغایرت بانکی حساب جاری، عمرانی و درآمدی ماهیانه و ارایه به مدیریت امور مالی دانشگاه و به حسابرسان

- ثبت و تنظیم کلیه اسناد حقوق و مزایا در سیستم نظام نوین مالی

-  ثبت  اسناد کارپردازی و سایر هزینه ها و درآمدها و ارسال سیستمی

- ثبت و صدور چک های صادره معاونت و ارسال به بانکهای عامل

 

شماره تماس: 3151-058

داخلی: 1416
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر