مهسا جعفرزاده

223

شرح وظایف:

-گردآوري آمار و اطلاع رساني معاونت تحقيقات و فن آوري

-كارشناس جلسات علمي خبري پيرامون طرح هاي اختتام يافته(press release)

-مسئول سامانه e-print: ثبت كامل اطلاعات كتابشناختي مقالات چاپ شده دانشگاه در سامانه e-print

-نماينده معاونت تحقيقات در فرايند نظام ثبت پيشنهادات و سامانه مديريت دانش ستاد دانشگاه

-رابط ارزيابي عملكرد معاونت تحقيقات دانشگاه توسط استانداري

 

شماره تماس: 3151-058

داخلی: 1419
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر