مهدیه محمد زاده

425

شرح وظایف:

 -كار با سيستم پرسنلي  از قبيل: صدور احكام ، ابلاغيه، مرخصي، غيبت و تهيه خلاصه سوابق

 -اعلام شروع بكار و پايان كار كاركنان قراردادي،رسمي، پيماني ، طرحي و شركت

-تكميل و صدور ارزشيابي پرسنل و تمديد

-تكميل اطلاعات و تاييد احكام كاركنان در سايت كارمند ايران

-انجام امور مربوط به تعادل بيمه و رفاه كارمندان
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر