فائزه کاویانی

609

شرح وظایف

1- پیگیری و انجام امور مربوط به طرح های ارجاعی به مرکز

2- برگزاری جلسات شورای پژوهشی مرکز

3- امور اجرایی مرکز (برنامه های سالانه ، ارائه گزارشات، و ...)

4- پیگیری طرح های پژوهشی مصوب و بررسی روند انجام کار

5- نگارش و مشارکت در طرح های پژوهشی

6- مشارکت در تهیه گزارشات نهایی و نگارش مقالات مرکز

7-کارشناس سامانه رجیستری معاونت

شماره تماس:

058-32296764 داخلی 202
از مجموع 6 رأی

فاقد نظر