سالار پوربرات

377

 

- همكاري در جهت برگزاري جشنواره هاي استاني و ملي فناوري، ايده بازار ها و فن بازارها
- همكاري در جهت برگزاري كارگاه هاي مرتبط با فناوري سلامت
- رابط روابط عمومي دانشگاه و مسئول بروز رساني و نگهداري محتواي سايت معاونت
- پيگيري امور مربوط به طرح هاي كميته تحقيقات در سامانه پژوهان و برگزاري جلسات مرتبط با آن
- مسئول پيگيري و نظارت بر اجراي كارگاه هاي كميته تحقيقات زير نظر سرپرست كميته تحقيقات
- ساير امور محوله از ناحيه مدير مافوق

شماره تماس

05831511411
از مجموع 6 رأی

فاقد نظر