سالار پوربرات

546

1. اطلاع رساني، آموزش و فرهنگسازي در ارتباط با حقوق مالكيت فكري در دانشگاه ارتباط و همكاري با نهادها و سازمان هاي داخلي و خارجي در راستاي انجام وظايف محوله

2. سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه واگذاري يا دريافت امتياز دارايي هاي فكري

3.ارزش گذاري دارايي هاي فكري

4. تعيين درصد سهم هريك از ذينفعان(پديدآورنده گان، دانشگاه و حامي) از حقوق مادي حاصل از دارايي هاي فكري

5. نظارت و كنترل بر انتشار دستاوردهاي حاصله

6. انجام اقدامات مناسب جهت حفاظت از داراييهاي فكري دانشگاه

7. بررسي دستاوردهاي تحقيقاتي دانشگاه از لحاظ قابليت ثبت در قالب يكي از مصاديق دارائي فكري

8. راه اندازي و شكل دهي انتقال فناوري در دانشگاه

- همكاري در جهت برگزاري جشنواره هاي استاني و ملي فناوري، ايده بازار ها و فن بازارها
- همكاري در جهت برگزاري كارگاه هاي مرتبط با فناوري سلامت
- رابط روابط عمومي دانشگاه و مسئول بروز رساني و نگهداري محتواي سايت معاونت
- پيگيري امور مربوط به طرح هاي كميته تحقيقات در سامانه پژوهان و برگزاري جلسات مرتبط با آن
- مسئول پيگيري و نظارت بر اجراي كارگاه هاي كميته تحقيقات زير نظر سرپرست كميته تحقيقات
- ساير امور محوله از ناحيه مدير مافوق

شماره تماس

05831511411
از مجموع 7 رأی

فاقد نظر