سالار پوربرات

717

1. اطلاع رساني، آموزش و فرهنگسازي در ارتباط با حقوق مالكيت فكري در دانشگاه ارتباط و همكاري با نهادها و سازمان هاي داخلي و خارجي در راستاي انجام وظايف محوله

2. سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه واگذاري يا دريافت امتياز دارايي هاي فكري

3.ارزش گذاري دارايي هاي فكري

4. تعيين درصد سهم هريك از ذينفعان(پديدآورنده گان، دانشگاه و حامي) از حقوق مادي حاصل از دارايي هاي فكري

5. نظارت و كنترل بر انتشار دستاوردهاي حاصله

6. انجام اقدامات مناسب جهت حفاظت از داراييهاي فكري دانشگاه

7. بررسي دستاوردهاي تحقيقاتي دانشگاه از لحاظ قابليت ثبت در قالب يكي از مصاديق دارائي فكري

8. راه اندازي و شكل دهي انتقال فناوري در دانشگاه

- همكاري در جهت برگزاري جشنواره هاي استاني و ملي فناوري، ايده بازار ها و فن بازارها
- همكاري در جهت برگزاري كارگاه هاي مرتبط با فناوري سلامت
شماره تماس

05831511411
از مجموع 7 رأی

فاقد نظر