زهرا محمدی

577

شرح وظایف:

 -کارشناس علم سنجی

-کارشناس اجرا و پایش برنامه عملیاتی

-کارشناس ارزشیابی پژوهشی حوزه اطلاع رسانی

-کارشناس برنامه راهبردی معاونت تحقیقات

-پاسخگویی به بازخوردهای اعضای هیات علمی

 

شماره تماس: 

058-3151

داخلی 1409
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر