زهرا محمدی

485

شرح وظایف:

1-  کارشناس علم سنجی (ثبت نام هر عضو در پایگاه ها ی علمی، درج و یا ویرایش مقالات در آن ها، پاسخگویی روزانه به بازخوردهای اعضا و نیز ایمیل های ارسالی از طرف کارشناس وزارت)

2-کارشناس برنامه عملیاتی حوزه پژوهش (برگزاری جلسات مربوطه برای برنامه ریزی و اجرا، ارجاع فعالیت های مرتبط با هر واحد در ابتدای هر سه ماه و آماده سازی راهنماها و توجیه اعضا، بررسی نمرات ارزیابی انطباق و پیگیری و رفع علت کسر نمرات هر واحد، تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی و اجرای آن)

3- رابط برنامه راهبردی معاونت

4-انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد معاونت تحقیقات دانشگاه توسط استانداری

5-تدوین اولویت های پژوهشی

6-رابط بهبود فرآیند نویسی

7- جمع آوری اطلاعات مربوط به سامانه رعد

8-اجرا و پیگیری سایر فعالیت های مربوط به برنامه عملیاتی ( انطباق لیست طرح های مصوب شورای پژوهش با اولویت های پژوهشی، تدوین اولویت های پژوهشی، پیگیری مشکلات ایمیل آکادمیک اعضای هیات علمی جهت ثبت نام و یا دریافت رمز مجدد، انجام فعالیت های برنامه دستیار پژوهش و ...)

 

شماره تماس: 

058-32296764 داخلی 223
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر