مهدیه کارگزاری

606

شرح وظایف:

-برگزاری كارگاه ها (پيگيری و تنظيم برنامه كارگاه ، هماهنگي ها ، گواهي و تهيه مستندات)

-سامانه ترجمان دانش (تهيه خبر از طرح های تحقيقاتي پايان يافته در سطح فهم عموم و بارگذاری در پایگاه نتايج پژوه های سلامت كشور)

-بررسي مقالات ثبت شده در سامانه پژوهان و اصلاح در صورت نياز

-تهيه ليست داوران طرح های تحقيقاتي در طول يک سال (تعيين مبلغ داوری برای هر فرد و تحويل به حسابداری)

 

شماره تماس: 

058-3151

داخلی: 1403
از مجموع 5 رأی

فاقد نظر