مهدیه کارگزاری

428

شرح وظایف 

  1. بررسي مقالات ثبت شده در سامانه پژوهان و اصلاح در صورت نياز
  2. مسئول سامانه e-print: جستجوی مقالات در سامانه Scopus, PubMed ,ISI و ثبت اطلاعات کتابشناختی مقالات چاپ شده دانشگاه در سامانه e-print و تهیه گزارش
  3. برگزاری كارگاه ها )پيگيری و تنظيم برنامه كارگاه ، هماهنگي ها ، گواهي و تهيه مستندات(
  4. سامانه ترجمان دانش (تهيه خبر از طرح های تحقيقاتي پايان يافته در سطح فهم عموم و بارگذاری در  پایگاه نتايج پژوه های سلامت كشور( و تهیه گزارش و آماده سازی اخبار تایید شده وزارت جهت تهیه پمفلت.
  5. انجام امور مربوط به ارزشیابی ISC: (اختراعات، طرح های تحقیقاتی مشترک، مراکز تحقیقات به همراه مستندات، آمار کتب کتابخانه، شاخص های معاونت آموزشی) تمام شاخص ها به همراه مستندات در سامانه آپلود می گردد.
  6. تهيه پرسشنامه های الكترونيكي مربوط به طرحها در پرسلاين
  7. تهيه ليست داوران طرح های تحقيقاتي هر سه ماه  )تعيين مبلغ داوری برای هر فرد و تحويل به(
  8. تهیه و ارائه گزارش های مربوط به داوری طرح ها و مقالات
  9. کارشناس کمیته کوید-19
  10. پیگیری طرح های تحقیقاتی که در موعد مقرر انجام نشده است

شماره تماس: 

058-32296764 داخلی 202
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر