فوزیه خانی

572

شرح وظایف کارشناس تجاری سازی( دفتر ارتباط با صنعت)

- مسئول هماهنگي جلسات انجام امورمربوط به پذيرش صاحبان ايده، فناوران و نوآوران درحوزه سلامت

-انجام امور مربوط به ارزيابي واحدهاي فناور

انعقاد قراردادهاي استقرار شركتها/ واحدهاي فناور

-ارزيابي وضعيت ايمني ساختمان مركز رشد

-پيگيري و نظارت بر انجام به موقع تعهدات قيد شده در قرارداد هاي شركت هاي مستقر در مركز رشد

-پيگيري جهت حصول مبالغ مندرج در قراردادهاي ارتباط با صنعت و پرداخت هاي آنها

-پيگيري دريافت و ارسال طرح هاي پيشنهادي اساتيد به صنايع، سازمان ها، موسسات دولتي و غير انتفاعي

-پيگيري اجراي تفاهم نامه هاي موجود بين دانشگاه و صنايع ، سازمان ها، موسسات دولتي وغير انتفاعي

-پيگيري امور طرح هاي تحقيقاتي برون دانشگاهي

-ايجاد هماهنگي هاي لازم ميان مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها با متقاضيان دريافت خدمات تخصصي و آزمايشگاهي

-به روز رساني ساي دفتر ارتباط با صنعت و مركز رشد فناوري سلامت

-ساير انجام امور محوله توسط  مقام مافوق
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر