فوزیه خانی

679

شرح وظایف:

-ايجاد هماهنگي هاي لازم ميان مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها با متقاضيان دريافت خدمات تخصصي و آزمايشگاهي

-پيگيري اجراي تفاهم نامه هاي موجود بين دانشگاه و صنايع ، سازمان ها، موسسات دولتي وغير انتفاعي

-پيگيري جهت حصول مبالغ مندرج در قراردادهاي ارتباط با صنعت و پرداخت هاي آنها‌

-پيگيري دريافت و ارسال طرح هاي پيشنهادي اساتيد به صنايع، سازمان ها، موسسات دولتي و غير انتفاعي

-پيگيري امور طرح هاي تحقيقاتي برون دانشگاهي

 

داخلی: 1405
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر