سیمین جوهری نیا

617

- رابط روابط عمومي دانشگاه و مسئول بروز رساني و نگهداري محتواي سايت معاونت

- پيگيري امور مربوط به طرح هاي كميته تحقيقات در سامانه پژوهان و برگزاري جلسات مرتبط با آن

- مسئول پيگيري و نظارت بر اجراي كارگاه هاي كميته تحقيقات زير نظر سرپرست كميته تحقيقات

- ساير امور محوله از ناحيه مدير مافوق
از مجموع 5 رأی

فاقد نظر