مهلا آبداری

417

وظایف کارشناس مدیریت فناوری

  • انجام فرایند های مربوط به طرح های فناوری
  • بررسی گرنت طرح های تحقیقاتی
  • برگزاری جلسات فناوری
  •  تکمیل سامانه های ارزشیابی ، انجام برنامه عملیاتی حوزه فناوری و تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سه ماهه
  • انجام مکاتبات و ارسال مستندات مربوط به حوزه فناوری

شماره تماس: 

058-32296764 داخلی 205
فاقد نظر