مهلا آبداری

765

شرح وظایف:

-هماهنگی جهت برگزاری شورای فناوری و آماده سازی صورتجلسات و پیگیری مصوبات

-كارشناس طرح هاي فناورانه

-بررسی گرنت پیش از بستن قرارداد،تکمیل اکسل گرنت،اعمال تغییرات گرنت اساتید

-كارشناس ارزيابي حوزه فناوري سلامت

شماره تماس: 

058-3151

داخلی 1402
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر