کوروش حمزانلوئی

661

 

شرح وظایف:

-كارشناسي طرح هاي تحقيقاتي تا قبل از برگزاري كميته اخلاق

-كارشناسي و ارزيابي هزينه هاي طرح هاي تحقيقاتي قبل از طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه و درصد تطابق هزينه هايي طرح با گزارش نهايي

-ارجاعات طرح هاي تحقيقاتي و پاسخگويي به مجريان محترم طرح هاي تحقيقاتي

-ساير امور محوله از جانب مقام مافوق


  

شماره تماس : 

058-3151

داخلی 1404
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر