کوروش حمزانلوئی

533

شرح وظایف
1.مدیریت و بهینه نمودن و بهینه سازی سامانه پژوهان

2. به روز رسانی موارد مورد نیاز در سامانه پژوهان از طریق مکاتبه   با شرکت بهسان یزد

3.ارایه ایده و طراحی فلوچارت های مورد نیاز پژوهان

4.پیاده سازی گرنت در سامانه پژوهان

5. اطلاع رسانی امور پژوهشی انجام شده در سامانه پژوهان  توسط لینک شدن با سامانه پیامک

6.پاسخ به سوالات دانشجویان و اعضای هیات علمی و کارشناسان سامانه پژوهان

7.هماهنگی با مدیران جهت ارتقای سامانه

8.رابط اموزش معاونت (تعریف کلاس و استاد و آزمون جهت سامانه آموزش)
  

شماره تماس : 

058-32296764

058-32296769

058-32297182

داخلی 156
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر