محور های جشنواره

156
 

هدف اصلی این جشنواره تشویق و حمایت از ایده های نوآورانه است که بهبود و و پیشرفت در حوزه سلامت را به همراه داشته باشد ایده هایی که متناسب با نیازهای فعلی و تحولات جدید در حوزه سلامت باشد از جمله:

- ایده های نوآورانه در جهت درمان ناباروری و زایمان طبیعی

- ایده های نوآورانه در جهت سلول درمانی

- ایده های نوآورانه در حوزه تکنولوژی و تجهیزات پزشکی، بازاریابی و فروش محصولات، مراقبت از پوست، طراحی نرم افزار های حرفه ای در حوزه سلامت

- ایده های نوآورانه در حوزه بهسازی و بهینه سازی سیستم های مدیریت مراکز درمانی، تسهیل دسترسی به خدمات سلامت، افزایش کارآمدی و کاهش هزینه های خدمات بهداشتی

- ایده ها های نوآورانه در حوزه فناوری سلامت از جمله پزشکی الکترونیک، بهبود فرآیندهای تشخیصی و درمانی، سیستم های راهبردی هوش مصنوعی در پزشکی
- سایر محور های مرتبط با بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر