آزمون های آزمایشگاه

210

در آزمایشگاه‌های زیر مجموعۀ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، با توجه به تجهیزات و توانمندی‌های آزمایشگاه 170 نوع آزمون ارائه می‌شود. جزئیات آزمون‌های قابل انجام در آزمایشگاه در جدول زیر قابل مشاهده است.

نوع آزمون
آزمون کیفی تعیین سمیت سلولی (سمیت کیفی) با روش کشت سلولی (MTT)
استخراج RNA و سنتز cDNA بررسی کیفی و کمی و اندازه گیری مقدار بیان نسبی انواع ژن ها
اندازه گیری و جداسازی پروتئین ها براساس وزن مولکولی با استفاده الکتروفورز تک بعدی (SDS-PAGE)
آماده سازی و استخراج DNA از نمونه های بافت گیاهی
آماده سازی و استخراج DNA از نمونه های زیستی (خون، بزاق، بافت، گیاهان ...)
آماده سازی و استخراج RNA از نمونه های بافت گیاهی
آماده سازی و استخراج RNA از نمونه های زیستی (سلول، سرم، خون، بزاق، بافت، گیاهان ....)
آنالیز تشخیص انواع جهش های ژنتیکی شامل الحاق، حذف و موتاسیون نقطه ای با روش Real-time PCR
آنالیز تعیین تعداد کپی از هر ژن با روش Real-time PCR
آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) از طریق جداسازی DNA پلاسمید و مقایسه تعداد و اندازه پلاسمید روی ژل الکتروفورز
آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) با روش آنالیز برش DNA ژنومی یا پلی‌مورفیسم طول قطعات برش خورده (RFLP)
آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) و بررسی بیان ژن با روش d-PCR یا dd-PCR
آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) و بررسی بیان ژن با روش Multiplex-PCR
آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) و بررسی بیان ژن با روش Nested-PCR
آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) و بررسی بیان ژن با روش RAPD-PCR
آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) و بررسی بیان ژن با روش RFLP-PCR
آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) و بررسی بیان ژن با روش VNTR
آنالیز ژنوتایپینگ با روش Real-time PCR
آنالیز سنجش میزان بیان ژن با روش Real-time PCR
آنالیز شناسایی توالی های چند شکلی (پلی مورفیسم ها) با روش RFLP-PCR
آنالیز شناسایی مولکولی ارگانیسم ها (واکنش PCR و الکتروفورز)
آنالیز شناسایی عوامل پاتوژن با روش Real-time PCR
آنالیز شناسائی متیلاسیون با روش Real-time PCR
آنالیز و شناسایی پروتئین ها از طریق انتقال پروتئین های تفکیک شده بر روی ژل به غشاء به روش وسترن بلاتینگ
آنالیز و شناسایی پروتئین ها به روش رنگ آمیزی ژل آبی کوماسی
آنالیز و شناسایی پروتئین ها به روش رنگ آمیزی ژل نيترات نقره
آنالیز به روش وسترن بلات Western blotting
آنالیز PCR با استخراج DNA و مواد
آنالیز PCR بدون استخراج DNA و مواد
خدمات Q PCR بدون سنتز cDNA و مواد
خدمات Q PCR / PCR به همراه سنتز cDNA و مواد
خدمات اتوکلاو
خدمات التراسونیک و هموژنایزر
خدمات انکوباتور
خدمات انکوباتور CO2 دار (کربن دی اکسید دار)
خدمات انکوباتور شیکردار
خدمات آماده سازی نمونه ها برای آزمون وسترن بلاتینگ با semi dry system
خدمات آماده سازی و استخراج پلاسمید
خدمات آون معمولی
خدمات برداشتن مایعات در حجم کم
خدمات تکثیر واکنش های زنجیره ای پلیمراز ژن و DNA با ترموسایکلر یا PCR
خدمات تهیه ژل الکتروفورز
خدمات تهیه و ارائه محیط های کشت سلولی و سرم های فیزیولوژی
خدمات ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
خدمات جداسازی و رسوب گذاری میکرو تیوپ با دستگاه سانتریفیوژ
خدمات حمام آب
خدمات دو بار تقطیر آب
خدمات سانتریفیوژ
خدمات سانتریفیوژ آزمایشگاه زیستی و بیوتکنولوژی
خدمات سانتریفیوژ دور بالا
خدمات سانتریفیوژ یخچالدار
خدمات سانتریفیوژ یخچالدار با دور بالا
خدمات فيلتر ذرات ريزتر از 45 ميكرون
خدمات میکرو سانتریفیوژ
خدمات نگهداری نمونه در یخچال و فریزر
خدمات وارد کردن ژن در حامل (وکتور) اختصاصی کلونینگ Cloning
خدمات همزدن نمونه های داخل میکروتیوپ با میکروفیوژ
خدمات همزدن و همگن کردن محلول
خدمات همزدن و همگن کردن محلول با همزن لرزان
خدمات همزدن و همگن کردن محلول با همزن مغناطیسی
خدمات همزدن و همگن کردن محلول با همزن مغناطیسی- حرارتی
خدمات همگن کردن نمونه با همگن ساز مافوق صوت (فراصوت) Ultrasonic Homogenizer
خدمات همزن انکوباتور
خدمات همگن سازی سوسپانسیون ها با روبشگر مافوق صوت
خدمات هموژن (همگن سازی) و امولسیون کردن با همگن ساز
خدمات هموژن کردن بافت و سلول با پردازشگر مافوق صوت
خدمات هموژن کردن، افزایش سرعت انحلال و کوچک کردن سایز مواد با پردازشگر مافوق صوت
خدمات هموژن کردن، شکستن دیواره سلولی و یا کاهش سایز  با روبشگر مافوق صوت
خدمات هود شیمیایی
خدمات هود کشت بافت
خدمات هود لامینار
خدمات هود لامینار کلاس II
آماده سازی و استخراج DNA یا RNA از نمونه های میکروبی (باکتری، قارچ، ...)
تشخیص آلودگی های مایکوپلاسمایی در نمونه های سلولی با روش Real time PCR
خدمات تهیه رده سلولی فیبروبلاستی از جانداران
خدمات ارائه انواع محیط های کشت، مواد و محلول های مورد نیاز برای کشت سلول
آزمون بررسی مشخصات رشد سلول
خدمات تهیه مایع رویی کشت های سلولی
خدمات پذیرش و نگهداری رده های سلولی در شرایط فاز بخار ازت (صندوق امانت سلول)
خدمات تصویربرداری میکروسکوپ فلورسنت برای نمونه های لام و ظروف کشت سلولی
خدمات جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی
نگهداری بلند مدت میکروارگانیسم ها به روش کرایو
خدمات آماده سازی و استخراج RNA از انواع بافت ها و نمونه های زیستی
آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از دستگاه ترمال سایکلر
آنالیز الکتروفورز افقی و عمودی با استفاده از ژل پلی اکریل آمید و آگارز
آنالیز بررسی کیفی اسید های نوکلوئیک توسط PCR(Thermal cycler)
آنالیز بررسی اسید های نوکلئیک و پروتئین ها (الکتروفورز عمودی و افقی) توسط Electrophoresis
تصویربرداری و آنالیز ژل های الکتروفورز توسط ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها Gel Doc
آنالیز اندازه گیری غلظت نمونه های اسید نوکلوئیک توسط Nanodrop
خوانش غلظت نمونه های پروتئینی توسط Nanodrop
خوانش نمونه های مختلف با طول موج مرئی به صورت سوسپانسیون در حجم پایین توسط Nanodrop
خدمات تکثیر DNA در سلول های پروکاریوت و یوکاریوت توسط RT-PCR
محاسبه دلتا-دلتا سی تی RT-PCR
حضور یا عدم حضور ژن  توسط RT-PCR
خدمات کشت رده های سلولی L929، HT29، OVCAR3، PC-3، BC-PAP، SW1736
تعیین سمیت سلولی (تست MTT) در رده های سلولی L929، HT29، OVCAR3، PC-3 تحت تاثیر مشتقات سنتزی
تعیین سمیت سلولی (تست MTT) در رده های سلولی BC-PAP، SW1736 تحت تاثیر دو مهارکننده مختلف به صورت جداگانه و همچنین ترکیب آن دو با هم (combination)
خدمات تیمار سلولها (Treat) با استفاده از غلظتهای بدست آمده باروش MTT و ذخیره سازی آنها برای استخراج پروتئین توسط RT-PCR
خدمات کشت سلولی اعم از Defreezeing، تکثیر و فریز نمودن سلول
خدمات ارزیابی خلوص DNA توسط اسپکتروفتومتر
آزمون اندازه گیری غلظت DNA با طیف سنج نوری (اسپکتروفتومتر)
آزمون های بیولوژیکی (محیط سازی، کشت زیرهود، انکوباتور، تشخیص میکروسکوپی) اشیاء، مواد و فضاهای تاریخی
خدمات شمارش سلول های زنده و مرده (زنده مانی) بر اساس رنگ آمیزی تریپان بلو
خدمات فیلتر ذرات ریزتر از 22 میکرون
اندازه گیری جذب نوری با دستگاه اسپکتروفتومتر
خدمات رنگ آمیزی به روش نیترات نقره
آزمون استخراج، بررسی خلوص و غلطت اسیدهای نوکلئیک
خدمات سنتز cDNA
آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) و بررسی بیان ژن با روش ARMS-PCR
آزمون های مجتمع RT-PRC, RFLP-PCR, ARMS-PCR با ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز
آنالیز کمی ژن ها (relative and absolute) با Real-Time PCR و آنالیز داده های آن
آزمون مجتمع استخراج پروتئین و آنالیز تعیین غلظت پروتئین با روش های اسپکتروفوتومتری، آزمون BCA و روش برادفورد Bradford
خدمات کلونینگ و تولید پروتئین نوترکیب در E.coli
خدمات تکثیر، کشت و نگهداری طولانی مدت رده های سلول حیوانی
آزمون زنده مانی (Viability) سلولی
خدمات شمارش سلول با استفاده از میکروسکوپ
آزمون های مجتمع سمیت مواد بر روی رده های سلولی با روش های (MTT, XTT, LDH Assays)
آزمون تیمار سلول ها با انواع داروها، عصاره های گیاهی، پپتیدها و نانوذرات
خدمات ترنسفکشن سلولها با DNA و انواع RNA با آزمون لوسیفراز
آزمون های تهاجم و مهاجرت سلولی در آزمایشگاه کشت سلول
آزمون زیست سازگاری مستقیم جهت تست سمیت مستقیم با روش MTT
خدمات کشت سلولی
خدمات کشت باکتری حاوی وکتور کلون شده
خدمات کشت سویه های E-Coli
خدمات کشت باکتری حاوی حامل ژن بیان کننده (Expression vector)
خدمات تهیه بافر ترنسفکت کلسیم فسفات
خدمات تهیه بافر TAE 50x
خدمات کشت و استخراج پلاسمید (miniprep)
خدمات فریز سلول ها (بانک سلول)
آنالیز تشخیص مولکولی سویه های میکروبی با روش PCR
آزمون بررسی میزان استرس اکسیداتیو انواع نمونه های زیستی (سلول، بافت، تخمدان، بیضه، اسپرم، تخمک، جنین ...) با خوانشگر الایزا
آزمون بررسی میزان آنتی­ اکسیدان انواع نمونه های زیستی (سلول، بافت ...) با خوانشگر الایزا
آزمون بررسی میزان پراکسیداسیون لیپید (MDA) با خوانشگر الایزا
خدمات جداسازی و کشت سلول از انواع بافت­ های بدن (Primary culture)
آنالیز بررسی میزان رشد، تکثیر و مرگ سلولی
خدمات رنگ آمیزی تریپان بلو در بافت و سلول
خدمات جداسازی و تکثیر سلول اولیه از نمونه بافت بدون نیاز به آنزیم (Primary culture)
خدمات جداسازی و تکثیر سلول اولیه از نمونه بافت با استفاده از آنزیم (Primary culture)
خدمات تکثیر پلاسمید داخل باکتری E.coli و تخلیص پلاسمید از باکتری
خدمات انتقال پلاسمید به داخل سلول CHO و ایجاد سلول ترانسژنیک
آزمون اندازه گیری سموم قارچی آفلاتوکسین به روش الایزا
آنالیز میزان هورمون های استروژن، پروژسترون، تستوسترون سرمی
آنالیز ظرفیت تام آنتی اکسیدانی TAC بافتی، سرم و خون
آنالیز تغییرات مربوط به آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز GPX در نمونه های زیستی (بافت، سرم، خون ...)
آزمون سنجش آنزیم سوپراکسید دیسموتاز SOD در  نمونه های زیستی (بافت، سرم، خون)
آزمون سنجش گلوتاتیون احیا GSH در نمونه های زیستی (بافت، خون، سرم ...)
آنالیز سنجش نیتریک اکساید NO در نمونه زیستی (بافت، سرم و خون ...)
آزمون سنجش میزان فنول تام (TP) در نمونه زیستی (بافت، سرم و خون)
آنالیز سنجش میزان گلوتاتیون اکسید شده (GSSG) در نمونه های زیستی (بافت، سرم و خون ...)
آنالیز سنجش میزان گلوتاتیون پراکسیداز در نمونه های بافت، سرم و خون
آنالیز سنجش میزان تیول تام (TT) در نمونه زیستی (بافت، سرم و خون)
آنالیز سنجش میلوپراکسیداز MPO در نمونه زیستی (بافت، سرم و خون ...)
آزمون اندازه‌گیری لاکتات دهیدروژناز بافت و سرم
خدمات تهیه محیط کشت آماده مصرف RPMI
خدمات تهیه انواع بافرهای TBE, TAE, 10X
خدمات تهیه محیط کشت آماده مصرف DMEM یا DMEM/F12
آنالیز کمی و کیفی با استخراج DNA از خاک با روش PCR
آزمون جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی سرطان (CSCs)
آنالیز کلونی زایی سلول (clonogenic assay)
آنالیز تشخیص مولکولی سویه های قارچی (بالینی، محیطی ...) با روش PCR
آماده سازی و استخراج DNA از بافت های انسان
آماده سازی و استخراج DNA و/یا RNA از نمونه های زیستی و بافت
آنالیز بیان ژن با روش Real-Time PCR برای نمونه گیاهی و خوراکی
آنالیز بیان ژن با روش Real-Time PCR برای نمونه ها و بافت های جانوری
آنالیز بیان ژن با روش Real-Time PCR برای نمونه و بافت انسانی
آنالیز بیان ژن با روش Real-Time PCR برای نمونه های میکروبی (باکتری، قارچ، ویروس،...)
آنالیز کمی و کیفی DNA استخراج شده به روش الکتروفورز ژل آگارز (Agarose gel electrophoresis)
آماده سازی و استخراج RNA از نمونه بافت انسانی
آنالیز افزایش یا کاهش بیان ژن با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)
آزمون اندازه گیری میزان غلظت و خلوص DNA، RNA و پروتئین با نانودراپاز مجموع 1 رأی

فاقد نظر