شرح وظایف

610
 1. نظارت و كنترل بر تحويل و دريافت سندهاي مالي از همكاران
 2. تشكليل سند ها برابر كدهاي و شماره هاي تعيين شده در قسمت هاي مربوطه 
 3. شماره گذاي كليه سوابق ارسالي سند به بايگاني 
 4. تحويل گرفتن اسناد مالي بعد از رسيدگي و ارسال به سيستم حسابداري
 5. برگ شماري و شماره گذاري سندهاي مالي و ورود به بايگاني 
 6. تعويض زونكن هاي فرسوده و پشت نويسي زونكن ها
 7. بررسي زمان امحا اوراق 
 8. جستجوي سند ها در سيستم ريانه اي و دفاتر بايگاني 
 9. اسكن كليه اسناد و مدارك مالي و ارسال به بايگاني 
 10. صدور رسید مطابق فاکتور و کالاهای خریداری شده
 11. صدور حواله مطابق با درخواست صادر شده
 12. اخذ گزارش های انبار داری از نرم افزار نوین مالی
 13. اجرای کلیه فرامین صادره شده از سوی مقام مافوقفاقد نظر