کارگاه های برگزار شده

967
 

کارگاه های توانمند سازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بهار و تابستان سال 1401

ردیف

عنوان کارگاه

گروه  هدف

تاریخ برگزاری

سخنرانان

وضعیت

توضیحات

1

نگارش علمی (چگونگی رفع اشکالات گرامری- طبیعی سازی ساختارهای گرامری)

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

10/03/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار شده

مستندات

2

نگارش علمی (چگونگی رفع اشکالات گرامری- طبیعی سازی ساختارهای گرامری)

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

24/03/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار شده

مستندات

3

نگارش علمی (چگونگی رفع اشکالات گرامری- طبیعی سازی ساختارهای گرامری)

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

31/03/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار شده

مستندات

4

آموزشgoogle scholar  و research gate

اعضای هیات علمی، کارشناسان

7/04/1401

دکتر سمانه ملازاده - PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار شده

مستندات

5

مبانی جستجوی اطلاعات علمی، پژوهشی و ارزیابی مجلات علمی

(آموزش مداوم)

متخصصین رشته های علوم پزشکی

13/04/1401

دکتر مسعود محمدی- PhD کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دکتر عبدالحلیم رجبیPhD اپیدمیولوژی

برگزار شده

Search_workshop_Dr_Mohammadi.pdf

6

شناخت مطالعات توصیفی و مقطعی و آشنایی نرم افزارهای مدیریت منابع

(آموزش مداوم)

متخصصین رشته های علوم پزشکی

14/04/1401

دکتر مسعود محمدی- PhD کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،   دکتر عبدالحلیم رجبیPhD اپیدمیولوژی

برگزار شده

مستندات

7

شناخت مطالعات کوهورت ، مورد شاهدی و مداخله ای و آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی استنادی

(آموزش مداوم)

متخصصین رشته های علوم پزشکی

15/04/1401

دکتر مسعود محمدی- PhD کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،   دکتر عبدالحلیم رجبیPhD اپیدمیولوژی

برگزار شده

مستندات

8

چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزايش دهيم؟

(آموزش مداوم)

متخصصین رشته های علوم پزشکی

21/04/1401

دکتر پیام کبیری- رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت

برگزار نشده

مستندات

9

برنامه کارگاهSystematic Review

(آموزش مداوم)

متخصصین رشته های علوم پزشکی

22/04/1401

دکتر پیام کبیری- رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت

برگزار نشده

مستندات

10

کارگاه آشنایی با نحوه ثبت فعالیت ها و قوانین ترفیع

اعضای هیات علمی، کارشناسان

04/05/1401

دکتر شهرزاد هواخواه- PhD فیزیولوژی

برگزار نشده

مستندات

11

نگارش علمی (مدیتیشن در پیشرفت مهارت کلامی زبان انگلیسی)

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

11/05/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات

12

نگارش علمی (تاثیر تکرار، فونتیک و اینتونیشن)

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

25/05/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات

13

نحوه نگارش نظری در هر حیطه موضوعی

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

01/06/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات

14

نحوه نگارش نظری معرفی موضوع علمی

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

08/06/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات

 

 

 

 


از مجموع 10 رأی

فاقد نظر