اطلاعات تماس

70

تلفن تماس :

058-32296764

058-32296769

058-32297182

پست الکترونيک :

research@nkums.ac.ir

آدرس :

خراسان شمالي - بجنورد - خیابان شهریار- بالاتر از بیمارستان امام علی (ع)- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (ساختمان دانشکده پرستاری)

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

شماره تلفن های داخلی معاونت تحقیقات و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سِمت

داخلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سِمت

داخلی

1

   آقای دکتر امانی

معاون تحقیقات و فناوری

218

20

خانم معماریانی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

216

2

   آقای دکتر توپچیان

مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

203

21

آقای چاهی

حراست

666

3

   آقای دکتر  یونسی

مدیر توسعه فناوری سلامت

208

22

آقای آروین

مسئول امور مالی

172

4

   آقای صالحی

مسئول امور عمومی - مسئول دفتر

103

23

خانم سلیمی

حسابدار

152

5

   آقای پوربرات

مسئول روابط عمومی- کمیته تحقیقات دانشجویی- توسعه فناوری سلامت

209

24

خانم سیدی

حسابدار

222

6

  آقای مهندس بخش آبادی

مسئول پژوهان

156

25

آقای یزدانی

کارپرداز

444

7

   خانم هاشمی

کارشناس آمار

204

26

آقای نوروزی

انبار دار

134

8

   خانم محمدی

کارشناس علم سنجی

223

27

آقای باقری

کارگزین

133

9

   خانم آبداری

کارشناس فناوری

205

28

آقایان فخر فاطمی، فلاح، سلطانی

تاسیسات

195

10

    خانم محمد زاده

متصدی دبیر خانه

207

29

آقایان وحدانی، ابراهیمی

نگهبانی

0

11

    خانم جوهری نیا

کارشناس پژوهش

210

30

آقای داغستانی

سایت کامپیوتر

221

12

   آقای دکتر توکلی

  رئیس مرکز تحقیقات اعتیاد

176

31

فکس

دبیرخانه

207

13

   خانم کاویانی، خانم کارگزاری

  کارشناس مرکز تحقیقات اعتیاد

202

32

آقای جباری

آبدارخانه

145

14

آقای دکتر تیموری، خانم دکتر هواخواه

عضو هیات علمی پژوهشی

170

33

مرکز گیاهان دارویی

31513016-17

 

15

آقایان بهزادنیا، وحیدی، احمدی

کتابخانه مرکزی

225

34

آزمایشگاه انیمال لب

31517610

 

16

خانم لنگری زاده

مجله دانشگاه

200

35

آقای جباری

09157863075

 

17

آقای دکتر ارزمانی

رئیس مرکز تحقیقات ناقلین

144

36

آقای حمیدی

09378633476

 

18

خانم کوهستانی

کارشناس مرکز تحقیقات ناقلین

151

37

آقای نامجو (راننده)

09155039087

 

19

خانم دکتر شکری

اعضای هیات علمی پژوهشی

189

38

آقای روحانی (راننده)

09915166237

 

 
 از مجموع 2 رأی

فاقد نظر