کارشناس آزمایشگاه

254

کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات

 

1- تکتم معماریانی (کارشناسی ارشد بیوشیمی)

پست الکترونیک :toktam.memariani@gmail.com

تلفن تماس :  (داخلی 216) 32297097 - 058

 

 

2- عاطفه ساجدي (كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني)

پست الكترونيك :atefesajedi123@gmail.com
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر