ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات

255

 

 

                                       ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات

 

دکتر رضا سالاری نیا

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

پست الکترونیک :

 

تلفن تماس :

 058 32297097
فاقد نظر