شورای انتشارات دانشگاه

611
 

آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه در تاریخ 1399/10/23

برای دانلود فایل کلیک کنید.


اعضای شورای انتشارات

دکتر بهرام بیباک رئیس شورا
دکترمحمد امین یونسی هروی دبیر شورا
دکترپیمان آل شیخ عضو شورا

 

 
دکترحمیدرضا محدث حکاک  عضو شورا
محسن بهزادنیا  عضو شورا
دکتروحیده معتمدالصنایع  عضو شورا
دکترابراهیم گلمکانی عضو شورا
مهدیه کارگزار عضو شورا
دکترمهران وطنچیان  عضو شورا
دکترفاطمه خراشادی زاده  عضو شورا
دکترحسن سعادتی عضو شورا
دکترحمزه وحیدی فر عضو شورااز مجموع 8 رأی

فاقد نظر