شورای پژوهشی دانشگاه

665
 

                                          اعضای شورای پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای دکتر سید جواد پورنقی

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

2

جناب آقاي دكتر امير علی قهرمانی

معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه

3

جناب آقاي دكتر احمد وثوقی مطلق

سرپرست محترم معاونت آموزشي دانشگاه

4

جناب آقاي دكتر اميد توپچيان

مدير محترم توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات دانشگاه

5

جناب آقاي دکتر محمد امين يونسي

مدير محترم توسعه فناوري دانشگاه

6

سرکار خانم دکتر مریم رامش راد

مدير محترم اطلاع رساني دانشگاه

7

جناب آقای دکتر امیر امانی

رئيس محترم مركز تحقيقات فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي

8

جناب آقاي دكتر مهدی قربانیان

معاون محترم پژوهشي دانشكده بهداشت

9

جناب آقاي دكتر امير عظيميان

معاون محترم پژوهشي دانشكده پزشكي

10

جناب آقاي دكتر هادی عباسپور

معاون محترم پژوهشي دانشكده پرستاري و مامایی

11

سرکار خانم دكتر وحيده معتمد الصنايع

معاون محترم پژوهشي دانشكده دندانپزشكي

12

جناب آقاي دكتر حامد قاسم زاده

رئيس محترم مركز تحقيقات بيماريهاي منتقله بوسيله ناقلين

13

جناب آقاي دكتر حميد توكلي قوچاني

رئيس محترم مركز تحقيقات اعتياد و علوم رفتاري

14

سرکارخانم دکتر فرزانه رشیدی

مدير محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

15

جناب آقاي دكتر حميد رضا محدث حكاك

سرپرست محترم دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

16

سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان

عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی

17

جناب آقاي دكتر حسن نامدار

عضو محترم هيئت علمي دانشكده پزشكي

18

جناب آقاي دكتر حامد مرتضوي

معاون محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

19

جناب آقای دكتر عليرضا افشاري صفوي

سرپرست محترم كميته تحقيقات دانشجوئي

 

 

                                   چارت مراحل تصویب طرح پژوهشی

chart2.pdf

 

 
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر