فرم های مربوط به مجله

498

فرآیند چاپ مقاله در مجله دانشگاه

Farayand_Majale.pdf


فرم ارزیابی مقالات گزارش مورد

Arzyabi_Gozaresh_Mored.docx


فرم ارزیابی مقالات اصیل پزوهشی

Arzyabi_Maghalat_Asil.docx


فرم ارزیابی مقالات کیفی

Arzyabi_Maghalat_Keyfi.docx


فرم ارزیابی مقالات مروری

Arzyabi_Maghalat_Moruri.docx
فاقد نظر