فرم های مربوط به کتب

717

فرم تعهد مؤلف کتاب

taahod_moalef.docx

فرم واگذاری اثر تألیفی

vagozari_asar_talifi.docx


فرم واگذاری اثر ترجمه

vagozari_asar_tarjome.docx

فرم تعهد ترجمه کتاب

taahod_tarjome.docx


پرسشنامه ارزيابی کتاب‌های تأليفی، تدوينی و گردآوری

WriteBuffer.pdf


روند بررسی و چاپ کتاب

ravand_baresi_ketab.pdf
از مجموع 34 رأی

فاقد نظر