فرم های اخلاق در پژوهش

221

اصول اخلاقی تحقیقات پزشکی

osul_akhlaghi.docx

فرم رضايت آگاهانه شرکت در طرح تحقيقاتی RCT و بالینی

Rezayat.pdf

چک لیست نظارت بر کارآزمایی بالینی

Cheklist_Nezarat_Karazmaei.docx
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر