فرم های طرح تحقیقاتی

1059

فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی

form_tarh_pajowheshi.docx

فرم پروپوزال طرح تحقيقاتی

Porseshname_Tarh.docx

فرم داوری طرح‌های تحقيقاتی

form_davari.docx

وظايف و حقوق ناظر طرح‌های تحقیقاتی

vazayef.docx

فرم پرسشنامه نظارت ناظر بر طرح‌های تحقيقاتی

porseshname.docx

فرم گزارش پيشرفت کار طرح تحقيقاتی

Gozaresh.docx
از مجموع 11 رأی

فاقد نظر