وابستـگی سـازمانی (Affiliation)

769

 

 

                                    وابستـگی سـازمانی (Affiliation)

 

* جهت درج وابستگی سازمانی دانشگاه (Affiliation) در مقالات به شرح ذیل می باشد:

 

مقالات فارسی: ...، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران


Latin Articles: ... , North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر