اخبار معاونت تحقیقات و فناوری

1423

شعار سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

آرشیو مطالب مرتبط با ترجمان دانش:


ترجمان دانش سال 1400
449
ترجمان دانش 4
458
ترجمان دانش 3
328
ترجمان دانش 2
470
کاربرگ شماره 1
370آرشیو مطالب مرتبط با جلسات:

آرشیو مطالب مرتبط با افتخارات:

آرشیو مطالب مرتبط با جشنواره ها:

آرشیو مطالب مرتبط با روابط عمومی:

آرشیو مطالب مرتبط با پیام های بهداشتی:


بانک پرسشنامه های طرح های تحقیقاتی
402
توصیه های جدید کووید 19
275
پیام های بهداشتی کووید-19
334آرشیو مطالب مرتبط با کارگاه: