اخبار معاونت تحقیقات و فناوری

1426

شعار سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم

آرشیو مطالب مرتبط با پیام های بهداشتی:


بانک پرسشنامه های طرح های تحقیقاتی
403
توصیه های جدید کووید 19
278
پیام های بهداشتی کووید-19
336آرشیو مطالب مرتبط با کارگاه:

آرشیو مطالب مرتبط با جلسات:

آرشیو مطالب مرتبط با افتخارات:

آرشیو مطالب مرتبط با جشنواره ها:

آرشیو مطالب مرتبط با روابط عمومی:

آرشیو مطالب مرتبط با ترجمان دانش:


ترجمان دانش سال 1400
451
ترجمان دانش 4
461
ترجمان دانش 3
329
ترجمان دانش 2
472
کاربرگ شماره 1
371