اخبار معاونت تحقیقات و فناوری

1142

شعار سال 1402: سال مهار تورم و رشد تولید

آرشیو مطالب مرتبط با جلسات:

آرشیو مطالب مرتبط با افتخارات:

آرشیو مطالب مرتبط با جشنواره ها:

آرشیو مطالب مرتبط با روابط عمومی:

آرشیو مطالب مرتبط با ترجمان دانش:


ترجمان دانش سال 1400
270
ترجمان دانش 4
326
ترجمان دانش 3
224
ترجمان دانش 2
353
کاربرگ شماره 1
322آرشیو مطالب مرتبط با پیام های بهداشتی:


بانک پرسشنامه های طرح های تحقیقاتی
271
توصیه های جدید کووید 19
185
پیام های بهداشتی کووید-19
235آرشیو مطالب مرتبط با کارگاه: