شرح وظایف

700

1-دریافت کالا مطابق فاکتور خرید کالا

4-تحویل کالا بر اساس حواله خروج

5-طبقه بندی و کد بندی کالاهای موجود در انبار

6-صدور برگ ضایعات انبار و حواله خروج بر اساس آیین نامه داخلی

7-نگهداری مدارک مربوط به موجودی های انبار

8-نگهداری مدارک مربوط به سوابق کالاهای ورودی وخروجی

9-نگهداری مدارک مربوط به کالاهای امانی ارسالی ودریافتی

11-ارائه گزارشات دوره ای به مقامات مافوق بر اساس دستورالمل های صادره

12-گزارش موارد مشکوک به مدریت مافوق

13-گزارش برآورد انبار

14-گزارشات جابجایی انبار

15-همکاری با حسابداری مالی

16-همکاری با مدیران مافوق

17-همکاری در انبار گردانی و تهیه گزارشات لازم

18-شرکت در جلسات حسابداری

19-هماهنگی با امور مالی جهت ارائه مدارک

20-کنترل فاکتورهای خرید از نظر نوع جنس و تعداد آن

21-کنترل حواله خروج از لحاظ تعداد و تاریخ

22-کنترل موجودی انبار و اعلام به موقع به مافوق
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر