معرفی

820

نام و نام خانوادگی:شهریار نوروزی

سمت انباردار

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اداری

شماره تماس: 

058-32296764 داخلی 134
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر