معرفی

478

نام و نام خانوادگی:شهریار نوروزی

سمت انباردار

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اداری

شماره تماس: 

058-32296764 داخلی 134
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر