شرح وظایف

748

شرح وظایف امین اموال:حسین صحرایی

1-مسئوليت حفظ و نگه داري اموال و كالاهاي مصرفي

2_تنظيم دفاتر اموالي

3_تحويل و تحول اموال پرسنل واحد ها

4_كنترل اموال موجود در واحد بصورت دوره اي

5_ارائه پيشنهاد در مورد اموال فرسوده كه ميبايست از گردش خارج شوند

6_دريافت اموال جديد  و توزيع آن

7_مراقبت در حفظ فيزيكي اموال و تهيه گزارش هاي لازم براي رئيس واحد مربوطه

8_تنظيم فرمهاي اموالي و ارسال آن به مراجع مربوطه

9_نگهداري حساب اموال غير منقول و همچنين سوابق مربوطه در نرم افزار نظام نوین مالی

10-محاسبه و ثبت استهلاک اموال در نرم افزار نظام نوین مالی

11-نصب برچسب اموال بر کلیه اجناس اموالی حوزه تحت پوشش بر اساس رسید و حواله صادره

12_پيگيري كليه كارهاي مالي(كليه واريزي ها بانكي ،تاييد ليست هاي بيمه ،جاري،معوقه ها و جريمه هاي بيمه،واخواهي اسناد مالي و...)
 


شماره تماس:

058-32296764 داخلی 
فاقد نظر