معرفی

703

نام و نام خانوادگی: حسین صحرایی

سمت: امین اموال

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

شماره تماس

058-32296764 داخلی 222
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر