شرح وظایف

720

شرح وظایف حسابدار: سرکار خانم سلیمی

 1. ثبت کلیه امور حقوق دستمزد پرسنلی اعظم از حقوق ، اضافه کار و ... در سیستم حقوق و تعهدی بصورت ماهیانه
 2. ثبت و پرداخت هزینه  طرحهای پژوهشی در نرم افزار نظام نوین مالی
 3. ثبت ماموریت پرسنل در سیستم حقوق و تعهدی
 4. جمع آوری و رسیدگی به اسناد
 5. ثبت اسناد در نرم افزار نظام نوین مالی و صدور چک
 6. ثبت اعتبارت دریافتی از مدیریت مالی دانشگاه در نرم افزار نظام نوین
 7. ثبت کلیه فعالیت های مالی تعهد آور در دفاتر روزنامه و کل
 8. تهیه صورت مغایرت بانکی حساب جاری و ارایه به مدیریت امور مالی دانشگاه و به حسابرسان
 9. تهیه صورت مغایرت بانکی حساب درامدی و ارایه به مدیریت امور مالی دانشگاه و به حسابرسان
 10. تهیه صورت مغایرت بانکی حساب عمرانی و ارایه به مدیریت امور مالی دانشگاه و به حسابرسان
 11. تهیه صورت مغایرت بانکی حساب درامد غیر قابل برداشت ماهیانه و ارایه به مدیریت امور مالی دانشگاه و به حسابرسان
 12. تهیه لیست بستانکاران و تاییدیه مانده حسابهای مربوطه
 13. تهیه لیست بدهکاران و تاییدیه مستندات مربوطه
 14. تهیه لیست اسناد پرداختنی و دریافتی و تنظیم حسابهای انتظامی بصورت ماهیانه
 15. ثبت و پیگیری کلیه دریافتیهای تنخواه از مدیریت مالی
 16. تهیه گزارشهای ادواری از کلیه سرفصل ها جهت مغایرت گیری و اصلاحیه های مربوطه
 17. بستن حسابهای موقت در پایان دوره 
 18. تهیه تراز ماهیانه
 19. تهیه صورت مغایرت پایان سال مالی و تهیه ترازنامه و در صورت نیاز تهیه تراز تلفیقی

 
فاقد نظر