معرفی

386

حسابدار: سرکار خانم سلیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس

058-32296764 داخلی 152
فاقد نظر