معرفی

594

حسابدار: سرکار خانم سلیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

حسابدار: سمانه کمالی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

شماره تماس

05831511416
فاقد نظر