معرفی

468

 

سرپرست امور مالی معاونت: رسول آروین

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

 
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر