معرفی

918

شرح وظایف:

-نظارت  بر شیوه تنظیم حساب ها و کلیه فرآیندهای مالی و همکاران شاغل

 -تهیه  موافقت نامه بودجه ای و ارائه به واحد بودجه دانشگاه جهت تعیین خط مشی و اهداف از پیش تعیین شده طي سال مالي

 -تهیه و تنظیم درخواست وجه بر اساس بودجه تخصیص یافته  یا  درآمدهای ارسالی ماهیانه

- دریافت و پرداخت بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دستورالعملهای مصوب

- آموزش همکاران و کنترل در نحوه اجرای فرامین توسط پرسنل زیرمجموعه

 

شماره داخلی: 1415
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر