چارت سازمانی

1171

 

همکاران معاونت تحقیقات و فناوری
نام و نام خـانوادگی سمت
دکتر بهرام بیباک معاون تحقیقات و فناوری
دکترپیمان ال شیخ مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات
دکتر حمیدرضا محدث حکاک مدیر توسعه فناوری سلامت
دکتر محمد امین یونسی هروی  مدیر اطلاع رسانی پزشکی
محمد چاهی مدیر امور اداری و عمومی
سیمین جوهری نیا  مدیر روابط عمومی و اموربین الملل 
انه قلی استوار  کارپـرداز
پرستو ریحانی رئیس دفتر معاون تحقیقات و متصدی امور دبیرخانه
میترا هاشمی کارشناس مسئول ارزشیابی پژوهشی و آمار
احمد شعبانی مسئول امور مالـی
زهرا محمدی کارشناس علم سنجی
رسول آروین مدیر مرکز TMC
تکتم معماریانی کارشناس اخلاق در پژوهش
مهدیه کارگزاری کارشناس اطلاع رسانی پزشکی و منابع اطلاعاتی
مهلا آبداری کارشناس مدیریت فناوری 
سالار پوربرات کارشناس توسعه فناوری
فوزیه خانی  کارشناس دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
کوروش حمزانلوئی کارشناس پژوهش
مهسا جعفرزاده کارشناس آمار
دکتر پیمان فیضی دبير دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
علی عباس زاده  كارشناس امور پژوهشي(مركز TMC)
اکرم احمدنیا کارگزین
افسانه نادری IT
همکاران مجلــه دانشگاه
دکتر محمد امین یونسی هروی سرپرست کتابخانه مرکزی و مدیر اجرایی مجله دانشگاه
دکتر فاطمه عروجعلیان جانشين سردبير مجله
مریم لنگری زاده کارشناس مجله دانشگاه
مهدیه محمدزاده کارشناس انتشارات کتاب
همکاران مرکز تحقیقات اعتیـاد و علوم رفتاری
آقای مهدی حارث آبادی ریاست مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری
فائزه کاویانی کارشناس مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری
سحر شریعت نیا کارشناس مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری
همکاران مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله بوسیله ناقلین
دکتر حامد قاسم زاده ریاست مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

فائزه روحانی

کارشناس مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین
عاطفه ساجدی کارشناس مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین
همکاران مرکز تحقیقات فرآورده‌هـای طبیعی و گیاهان دارویی
دکتر فرزانه شاکری رئیس مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
پرستو ضرغامی کارشناس‌ مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
آمنه محمدی کارشناس‌ مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
زهرا صالحی کارشناس‌ مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
هاله رادی کارشناس‌ مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
همکاران مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی
دکتر حامد مرتضوی ریاست مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی
همکاران مرکز رشد فناوری سلامت
دکترمهدی براتی کلر مدیر مرکز رشد فناوری سلامت
سارا گرشاد کارشناس مرکز رشد
همکاران کتابخانه مرکـزی
دکتر محمد امین یونسی هروی سرپرست کتابخانه مرکزی
محسن بهزادنیا مدیر کتابخانه مرکزی
جواد وحیدی کارشناس کتابخانه مرکزی
سید علی احمدی موسوی کارشناس کتابخانه مرکزی
مهدی بخش آبادی کارشناس کتابخانه- مدیر پژوهان
همکاران آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
دکتر رضا سالاری نیا ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
عاطفه ساجدي کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
همکاران کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی 
دکتر رضوان رجب زاده سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
فهیمه مظلومی  کارشناس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
سمیه صدیقی کارشناس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
همکاران مرکز مالکیت فکری و اختراعات

فرزانه خدابنده

مدیر مرکز مالکیت فکری و اختراعات 
فاطمه ایمانی کارشناس مرکز مالکیت فکری و اختراعات

 
از مجموع 7 رأی

فاقد نظر