چارت سازمانی

741

 

همکاران معاونت تحقیقات و فناوری
نام و نام خـانوادگی سمت
دکتر امیرعلی قهرمانی معاون تحقیقات و فناوری
دکتر امید توپچیان مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات
مهندس محمد امین یونسی مدیر توسعه فناوری سلامت
دکتر مریم رامش راد  مدیر اطلاع رسانی پزشکی
مهدی بخش آبادی مدیر امور اداری و عمومی
سالار پوربرات  مدیر روابط عمومی و اموربین الملل، مدیر مالکیت فکری و اختراعات   
انه قلی استوار  کارپـرداز
پرستو ریحانی رئیس دفتر معاون تحقیقات و متصدی امور دبیرخانه
میترا هاشمی کارشناس مسئول ارزشیابی پژوهشی و آمار
احمد شعبانی مسئول امور مالـی
زهرا محمدی کارشناس علم سنجی
رسول آروین کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
سیمین جوهری نیا کارشناس پژوهش و اخلاق
مهدیه کارگزاری کارشناس اطلاع رسانی پزشکی و منابع اطلاعاتی
مهلا آبداری کارشناس فناوری و  قراردادها و گرنت
مریم حسن زاده  کارشناس دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
کوروش حمزانلوئی کارشناس پژوهش
مهسا جعفرزاده کارشناس آمار
دکتر پیمان فیضی کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
همکاران مجلــه دانشگاه
دکتر مریم رامش راد سرپرست کتابخانه مرکزی و مدیر اجرایی مجله دانشگاه
مریم لنگری زاده کارشناس مجله دانشگاه
مهدیه محمدزاده  
همکاران مرکز تحقیقات اعتیـاد و علوم رفتاری
دکتر حمید توکلی قوچانی ریاست مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری
فائزه کاویانی کارشناس مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری
همکاران مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله بوسیله ناقلین
دکتر حامد قاسم زاده ریاست مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین

دکتر کوروش ارزمانی

معاون مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین
همکاران مرکز تحقیقات فرآورده‌هـای طبیعی و گیاهان دارویی
دکتر امیر امانی رئیس مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
پرستو ضرغامی کارشناس‌ مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
آمنه محمدی کارشناس‌ مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
همکاران مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی
دکتر حامد مرتضوی ریاست مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی
همکاران مرکز رشد فناوری سلامت
مهندس حمید رضا مهری مدیر مرکز رشد فناوری سلامت
سارا گرشاد کارشناس مرکز رشد
همکاران کتابخانه مرکـزی
دکتر مریم رامش راد سرپرست کتابخانه مرکزی
محسن بهزادنیا مدیر کتابخانه مرکزی
جواد وحیدی کارشناس کتابخانه مرکزی
سید علی احمدی موسوی کارشناس کتابخانه مرکزی
یوسف نامجو کارشناس کتابخانه
همکاران آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
دکتر رضا سالاری نیا ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
تکتم معماریانی کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
 

 
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر