چارت سازمانی

570

 

همکاران معاونت تحقیقات و فناوری
نام و نام خـانوادگی سمت
دکتر امیرعلی قهرمانی معاون تحقیقات و فناوری
دکتر امید توپچیان مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات
مهندس محمد امین یونسی مدیر توسعه فناوری سلامت
دکتر مریم رامش راد  مدیر اطلاع رسانی پزشکی
ابوالفضل صالحی مدیر امور اداری و عمومی و رئیس دفتر معاون تحقیقات
سالار پوربرات  مدیر روابط عمومی و اموربین الملل، کارشناس توسعه فناوری سلامت   
محمود یزدانی  کارپـرداز
مهدی بخش‌آبادی مدیر سامانه پژوهان
میترا هاشمی کارشناس مسئول ارزشیابی پژوهشی و آمار
رسول آروین مسئول امور مالـی
زهرا محمدی کارشناس علم سنجی
مهدیه محمدزاده متصدی امور دبیرخانه
سیمین جوهری نیا کارشناس پژوهش و اخلاق
مهدیه کارگزاری کارشناس اطلاع رسانی پزشکی و منابع اطلاعاتی
مهلا آبداری کارشناس فناوری و  قراردادها و گرنت
مریم حسن زاده  کارشناس دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
همکاران مجلــه دانشگاه
دکتر مریم رامش راد سرپرست کتابخانه مرکزی و مدیر اجرایی مجله دانشگاه
مریم لنگری زاده کارشناس مجله دانشگاه
همکاران مرکز تحقیقات اعتیـاد و علوم رفتاری
دکتر حمید توکلی قوچانی ریاست مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری
فائزه کاویانی کارشناس مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری
همکاران مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله بوسیله ناقلین
دکتر کورش ارزمانی ریاست مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین
دکتر صدف سبزواری معاون مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین
همکاران مرکز تحقیقات فرآورده‌هـای طبیعی و گیاهان دارویی
دکتر پیمان آل‌ شیخ رئیس مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
پرستو ضرغامی کارشناس‌ مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
آمنه محمدی کارشناس‌ مرکز تحقیقات‌ فرآورده‌های‌ طبیعی‌ و گیاهان‌دارویی
همکاران مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی
دکتر حامد مرتضوی ریاست مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی
همکاران مرکز رشد فناوری سلامت
مهندس حمید رضا مهری مدیر مرکز رشد فناوری سلامت
مریم حسن زاده کارشناس مرکز رشد
همکاران کتابخانه مرکـزی
دکتر سید حمید نبوی سرپرست کتابخانه مرکزی
محسن بهزادنیا مدیر کتابخانه مرکزی
جواد وحیدی کارشناس کتابخانه مرکزی
سید علی احمدی موسوی کارشناس کتابخانه مرکزی
یوسف نامجو کارشناس کتابخانه
همکاران آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
دکتر رضا سالاری نیا ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
تکتم معماریانی کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی
همکاران آزمایشگاه حیوانات
دکتر پیمان آل شیخ ریاست آزمایشگاه حیوانات
دکتر احمد موسی زاده کارشناس آزمایشگاه حیوانات

 
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر