مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

89

                             مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

 

 

               

  دکتر امید توپچیان

   دکترای تخصصی علوم تغذیه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی (دانلود CV)

 

پست الکترونیک :

o.toupchian@nkums.ac.ir
شماره تماس:

0583-2296769 داخلی 203

 


فاقد نظر