معاون تحقیقات و فناوری

116

  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

 

دکتر امیر امانی

   دکترای تخصصی (PhD) داروسازی / فارماسیوتیکس

 

کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی (دانلود CV)

پست الکترونیک :

A.Amani@nkums.ac.ir
شماره تماس:

0583-2296769 داخلی 218


فاقد نظر