جلسه مشترک دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه با گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط  در خصوص همکاری های مشترک در تاریخ ۴ مردادماه ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات برگزار گردید.


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر