جلسه مشترک دفتر ارتباط با صنعت با گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مورخ 1401/03/24 در محل معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر