2

چهارشنبه ١٩ بهمن ١٤٠١ 59 کاربر سایت معاونت تحقیقات و پژوهش - 554#

سارا گرشاد

کارشناس مرکز رشد فناوری سلامت
3

چهارشنبه ١٩ بهمن ١٤٠١ 63 کاربر سایت معاونت تحقیقات و پژوهش - 554#

رسول آروین

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
5
6

چهارشنبه ١٩ بهمن ١٤٠١ 51 کاربر سایت معاونت تحقیقات و پژوهش - 554#

پریا علی دادیانی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی و کارشناس مالکیت فکری و اختراعات
7

چهارشنبه ١٩ بهمن ١٤٠١ 52 کاربر سایت معاونت تحقیقات و پژوهش - 554#

مهدیه همتی

کارشناس تجهیزات
8

چهارشنبه ١٩ بهمن ١٤٠١ 37 کاربر سایت معاونت تحقیقات و پژوهش - 554#

مهسا جعفرزاده

کارشناس آمار