در ارزشیابی جامع فعالیت های تحقیقات و فناوری سال۱۴۰۱ حاصل شد؛ کسب 4 عنوان برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در بین دانشگاه های همتراز

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از موفقیت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در ارزشیابی جامع فعالیت های تحقیقات و فناوری سال۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد: این دانشگاه در محورهای ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی، حاکمیت و رهبری، فناوری و اثرگذاری حائز مقام های برتر در بین دانشگاه های همتراز شد.دکتر بهرام بی باک در گفت و گو با وبدا؛ با بیان اینکه نظام جامع نظارت و ارزشیابی فعالیت های تحقیقات وفناوری دانشگاه های علوم پزشکی با هدف ایجاد انگیزه در عرصه رقابت های بین المللی، تقویت زیرساخت های پژوهشی و تولید علم نافع و گسترش فناوری سلامت طراحی و برنامه ریزی شده است، عنوان کرد: ارزشیابی جامع فعالیت های تحقیقات و فناوری سال 1401 در چهار محور اصلی شامل حاکمیت و رهبری، تولید و ترجمان دانش، تولید فناوری و اثرگذاری با بیش از ۱۲۰ زیر محور و شاخص انجام شد که دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در 3 محور اصلی و یک زیر محور، موفق به کسب عناوین و رتبه های برتر شد.وی افزود: در محورارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جایگاه سوم، محور حاکمیت و رهبری، جایگاه دوم، د محور فناوری، جایگاه سوم و محور اثرگذاری نیز رتبه سوم در بین دانشگاه های همتراز را کسب کرد.دکتر بی باک، خاطرنشان کرد: در فرایند ارزشیابی برنامه های راهبردی و اولویت های دانشگاه ها جهت رفع نیازهای تحقیقاتی مرتبط با سلامت، وضعیت انتشار و ترجمان دانش و نیز اثرگذاری طرح های پژوهشی بر حیطه های تصمیمگیری، ارائه خدمت، وضعیت سلامت و آموزش مورد بررسی قرار گرفت. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اضافه کرد: همچنین در راستای اهداف عالیه کشور در خصوص تولید، کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان، شاخص های محور فناوری سلامت به عنوان یکی از محورهای مهم ارزشیابی مورد توجه قرار گرفت.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر