در این جلسه پنج طرح فناورانه در حوزه های تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی تصویب شد. همچنین قرار داد استقرار پنج هسته فناور مستقر در مرکز رشد تمدید شد.


فاقد نظر