اولین جلسه اعضای مرکز ی شورای دفتر ارتباط با صنعت در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۲.۱۰.۰۳ در مکان سالن جلسات معاونت تحقیقات با حضور معاون محترم تحقیقات دانشگاه و مدیران محترم توسعه فناوری، اطلاع رسانی و توسعه پژوهش دانشگاه و سرپرست محترم دفتر و سایر اعضای محترم شورا برگزار گردید.

در این جلسه که باهدف بررسی اهداف و فعالیت های پیش روی دفتر انجام شد، درخصوص نحوه همکاری با اداره استاندارد و دوره های آموزشی و اخذ کارشناس رسمی استاندارد و نیز تدوین کتابچه و تیزر و هم چنین تعیین ناظر طرح تحقیقاتی مطرح شده و سایر موضوعات... صحبت شد.


فاقد نظر