انتخاب دانشجوي پژوهشگر نمونه (در سه ماه دوم سال 1400)

به اطلاع مي رساند، كميته تحقيقات دانشجويي اسامي دانشجوياني كه واجد شرايط بند " ك " هستند (در سه ماهه دوم سال 1400) را به دفتر كميته تحقيقات كشوري معرفي مي نمايد، لذا دانشجويان متقاضي مي توانند مستندات لازم را تا تاريخ 31 /6/ 1400 به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تحويل نمايند.
band_k .pdf


فاقد نظر