کارگاه آموزشی پژوهان

213 ١٢:٤٧ ب.ظ

کارگاه آموزشی پژوهان توسط دو تن از کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری جناب آقای بخش آبادی، جناب آقای پوربرات در محل سایت دانشکده پرستاری مورخ 1400/4/8 برگزار گردید.


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر