برگزاری اولین جلسه بین المللی سازی پژوهش

اولین جلسه ی بین الملل سازی پژوهش با حضور معاون تحقیقات و فناوری و مدیران پژ<هش و مدیر امور بین الملل دانشگاه و تعدادی از اعضای هیات علمی مطلع در این حوزه جهت تبیین برنامه های بین المل سازی پژوهش و فناوری دانشگاه در سال 1400 برگزار گردید.


فاقد نظر