مصادیق تخلف پژوهشی

24 ٨:٤٠ ق.ظ

مصادیق تخلف پژوهشی

به استحضار اساتید و پژوهشگران می رساند با استناد به بند 5-1، "... دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه/ کمیته اخلاق در پژوهش" انجام کار آزمایی بالینی/ ارزیابی بالینی در قالب طرح های مرتبط با صنایع تحت نظارت سازمان غذا و دارو( از جمله موارد مربوط به اخذ مجوز تولید، ثبت و ورود به بازار کشور با تمدید پروانه دارو ها، فرآورده ها و تجهیزات پزشکی) تابع استانداردها و دستورالعمل های سازمان غذا و داروی کشور و اخذ مجوز انجام  کارآزمایی بالینی (CTA) Cilinical Trial Authorization از کمیته مطالعات بالینی با مجوز ارزیابی بالینی(CEA) Cilinical Evaluation Authorization از اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو می باشد و اجرای طرح مذکور بدون مجوز های ذکر شده، از مصادیق تخلف پژوهشی محسوب می شود.


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر